NATIONAL GALLERY OF ART - 25-26 NOV 2011 - ftuchiya