PHOTOSHOOT AT JARDIM BOTANICO - 08 NOV 2016 - ftuchiya