CORNISH ESTATE TRAIL - COLD SPRING - 09 NOV 2013 - ftuchiya