NIGHT SHOOT IN GANTRY PLAZA - June 26, 2010 - ftuchiya