GANTRY PLAZA STATE PARK - November 28, 2008 - ftuchiya